Obchodní podmínky

Článek I.
Definice


1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je NUVYS NUTRITION s.r.o. se sídlem  Mankovice 138, Odry.   IČO: 25388495
2. Prodávajícím je NUVYS NUTRITION s.r.o. se sídlem Mankovice 138, Odry.   IČO: 25388495
3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.nuvys-nutrition.cz je NUVYS NUTRITION s.r.o., se sídlem Mankovice 138, Odry. IČO: 25388495
4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil závaznou objednávku. Pro účely zákona, zejména zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
5. E-shopům je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží a služeb na dálku prostřednictvím elektronického zařízení.
6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu, které je možné objednat (mají uvedenou cenu a tato ne nulová).
7. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci, zejména prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace, pokud je nesporné, že prodávající komunikuje s kupujícím nebo jím oprávněnou osobou.
8. Na vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který vznikl jinak než prostřednictvím elektronických zařízení na dálku a nejedná se o vztah mezi poskytovatelem služeb informační společnosti a příjemcem služeb informační společnosti se tyto všeobecné obchodní podmínky uplatní pouze v nezbytném rozsahu, který odpovídá právním předpisům a logickému uspořádání věci , pokud mezi nimi nebylo dohodnuto jinak.

Článek II.
cena

1.Všechny uváděné ceny u zboží a službách jsou konečné včetně DPH
2.Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.
 

Článek III.
objednávka

1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře a jeho odeslání prodávajícímu. 2.Pro správné a řádné vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
3. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb. Objednávka se jejím odesláním stává pro kupujícího závaznou, tedy je návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. 

4. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou lze měnit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je elektronická zpráva prodávajícího odeslána na e-mailovou adresu kupujícího, které kupující uvedl v jeho objednávce s informací v jakém rozsahu je akceptace objednávky kupujícího nesporná. Elektronická správa prodávajícího, kterou se objednávku kupujícího nepotvrzuje, zamítá nebo odmítá, resp. jinak zřetelně neakceptuje je odmítnutí objednávky kupujícího.
5. Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupný u výrobce nebo na externím skladě dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, pro které nelze realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může prodávající objednávku stornovat o čem kupujícímu pošle e-mail. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail, telefonický kontakt nebo nesprávná resp. neexistující adresa. Pokud kupující zaplatil zálohu, tento je mu povinen prodávající vrátit do 14 dní.

Článek IV.
Platební podmínky

1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
    a/ platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží v hotovosti nebo platební kartou)
    b/ platba převodem na náš bankovní účet - platba předem, zboží bude dodání po obdržení peněžních prostředků na náš účet
2. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.
3. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:
    a/ slevu z ceny za registraci do e-shopu,
    b/ slevu za opakovaný nákup,
    c/ slevu na základě jednorázového slevového kupónu,
4. Poskytované slevy není možné kumulovat.

Článek V.
Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
2. Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
3. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možností částečných dodávek.
4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod jak i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
    a/ Zásilkovna
    b/ kurýrní společnosti GLS

Článek VI.
Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

1. Na území ČR si za dopravní náklady účtujeme:                         

Zásilkovna
Poštovné 90 Kč
( dobírka + 35 Kč , On-line platba kartou ZDARMA, Platba převodem předem ZDARMA )

GLS - Výdejní místa
Poštovné 70 Kč
( dobírka + 35 Kč , On-line platba kartou ZDARMA, Platba převodem předem ZDARMA )
GLS - Na zadanou adresu
Poštovné 180 Kč
( dobírka + 35 Kč , On-line platba kartou ZDARMA, Platba převodem předem ZDARMA )

Osobní odběr - ZDARMA

V sídle společnost NUVYS NUTRITION s.r.o.

V pracovní dny pondělí až pátek 8.00 - 14.00 ( po předchozí telefonické domluvě na tel.: +420 737 421 688 )

Balné neúčtujeme.

2. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.
Prodávající může zaslat zboží který je okamžitě dostupný kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtovány 3. žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítány v objednávce.

Článek VII.
Převod vlastnického práva

1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího momentem jeho úplného zaplacení v hotovosti nebo převodem na účet a převzetí věci od prodávajícího nebo dopravce.
 

Článek VIII.
Storno kupní smlouvy

1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, který je vyráběn na zakázku podle specifických požadavků 2. spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.

Článek IX.
Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží, pokud si prodávající splnil informační povinnosti podle tohoto zákona, pro ostatní případy se použije odst. 2 nebo 3 Zákona. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
2. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího během jeho provozních hodin nebo toto odstoupení podat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech, případně takové uplatnění práva lze uplatnit i v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit alespoň údaje s označením "*" - hvězdičkou. (Http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).

3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, zásilka nebude převzata.
4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 CFU jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.
5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
6. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. CFU
7. Spotřebitel nese případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

Článek X.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Za strany se pokládá prodávající a kupující.
2. Kupující je povinen:
    a/ převzít objednané zboží,
    b/ zaplatit za převzaté zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,
    c/ překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání.
3. Prodávající je povinen:
    a/ dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
    b/ spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka.

Nevíš si rady?